AKTUÁLNÍ VÝZVY
Potřebujete zjistit výši čerpané dotace?

Nevíte, kolik Vám aktuálně ještě zbývá k vyčerpání podpory v režimu de minimis? Chcete vědět, kolik čerpal Váš soused, případná konkurence? Zjistěte to v Registru příjemců dotací.

*Kromě samotného zadávání informací o podporách a jejich příjemcích umožňuje poskytovatelům také ověřovat výši poskytnuté finanční částky za rozhodné období. Aplikace také umožňuje veřejnosti i přihlášeným uživatelům prohlížet data o celkové výši poskytnutých podpor v ČR, přihlášenému poskytovateli podpor ověřovat celkovou výši podpory poskytnuté konkrétnímu subjektu a přihlášenému příjemci podpor de minimis získat informace o jednotlivých podporách jemu poskytnutých.

Jednoduché vyhledání

2010-2023


Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) slouží od 1. ledna 2010 pro evidenci všech podpor de minimis poskytovaných na základě přímo použitelných předpisů EU. *

Jak získat informace o dotacích a jak oznámit jejich nesprávné použití?

Dozvěděli jste se o dotaci, která byla použita na něco jiného, než by měla, nebo že její příjemce nesplňuje podmínky pro přidělení dotace? Máte podezření na zneužití dotace a chcete se dozvědět o konkrétní dotaci více? 

Pokud to uznáte vzhledem k situaci za vhodné, můžete podat podnět přímo k subjektu, který dotaci poskytl. Poskytovatel dotace může provést šetření, zhodnotit situaci a v případě nesprávného použití vyzvat příjemce k nápravě, nebo dotaci úplně odejmout.      
Zdroj: Frank Bold Advokáti - Frank Bold Advokáti

PORADNA


Pokud zjistíte, nebo máte podezření, že příjemce používá dotaci v rozporu se smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace, můžete postupovat následovně:

ENERG – Dotace na úsporu energie v podnicích 

dotace pro území hl. města Prahy  (výzva v přípravě)

Podporované oblasti

 • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby energie v místě její výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva)
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. měření a regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu
 • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů
 • využití odpadní energie (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva)


 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • snížení energetické náročnosti budov
 • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov (např. i osazení vnějších stínicích prvků)
 • zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • zavádění inovativních prvků řízení v budovách (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regulace, chytré systémy řízení osvětlení)
 • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství)
 • vodíkové aplikace.

Cirkulární řešení v podnicích 

celá ČR včetně území hl. města Prahy
vyhlašovatel výzvy MPO, ukončen příjem - další výzva bude vyhlášena jen pro mimopražské

 Výše dotace

 podpora do 60% dle velikosti podniku

Podporované oblasti

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Optimalizace či zavádění materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití.
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy.
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.

Úspora vody v podnicích

celá ČR včetně území hl. města Prahy
 vyhlašovatel výzvy MPO, ukončeno

 Výše dotace

podpora do 60% dle velikosti podniku

Podporované oblasti

 • Snížení spotřeby vody ve výrobním procesu, ale i ve vedlejších provozech (údržba, logistika, doprava, sociální zařízení).
 • Recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další) a ve vybraných odvětvích služeb.
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
 • Optimalizace technologie chlazení (např. náhrada otevřených chladicích věží).
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.
 • Budování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.
 • Posílení kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšení jakosti vody dodávané záložními zdroji.
 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků.
 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

Digitální a Virtuální podnik 

celá ČR včetně území hl. města Prahy
 vyhlašovatel výzvy MPO, ukončeno

 Výše dotace

podpora do 60% dle velikosti podniku a regionu

Podporované oblasti

Pořízení Manažerského informačního systémunebo software s vyšší funkcionalitou a dalších technologií umožňujících zvýšení digitální úrovně podniku

 • pořízení a implementace řídicího systému, který bude kompatibilní se všemi současnými informačními systémy žadatele a bude moci dále, i sám, zpracovávat a vyhodnocovat sbíraná data,
 • prvky SmartHome, měřící zařízení s možností aktivní regulace spotřeby (čidla) atp.,
 • systémy pracující na bázi uměnlé inteligence (AI) nebo s rozšířenou realitou (VR).
Zvýšení vnitropodnikové konektivity
 • vybudování vlastní sítě LAN včetně pořízení nebo posílení serverovny i sofistikovanějšího dohledového systému (s připojením do sítě a systémů) včetně výpočetní techniky a chytrých mobilních telefonů nebo docházkového systému (čtečky, rámy atp.),
 • zajištění bezpečného distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche, routery, headsety, šifrovací klíče, VPN aj.).
Pořízení logistických a skladových technologií
 • automatizace skladu i včetně chytrého vysokozdvižného vozíku, pořízení úklidových robotů nebo strojů pro přepravu zboží,
 • sledování stavu zakázek.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti
 • kompletní zpracování bezpečnostního auditu externí firmou a zásadní změny v IT/ICT bezpečnostní politice včetně pořízení vhodného HW, SW (Firewall, server, …).
Pořízení SW s omezenou funkcionalitou
 • účetní SW, licence MS Office, cloudové služby