Vzdělávací infrastruktura  Vzdělávací infrastruktura                    výzvy přípravě

  Specifický cíl 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

  Plánované výzvy budou zveřejněny po schválení IROP Evropskou komisí a schválení harmonogramu výzev, tedy v letních měsících.

  Cílem této oblasti je podpora regionálního školství, zejména rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi. Podporováno bude také navyšování kapacit mateřských škol v území, kde je identifikován nedostatek kapacit.
  Celková částka na projekty: 14,1 mld. Kč

Podporované aktivity:

 • navyšování kapacit mateřských škol;     
 • modernizace a budování odborných učeben základních škol;     
 • modernizace a budování odborných učeben středních škol; 
 • modernizace a budování učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání;    
 • infrastruktura škol dle § 16 odst. 9 škol. zákona a školská poradenská zařízení.

  Příklady projektů:   

  • výstavba nové MŠ v obci, která leží v regionu s nedostatkem kapacit a pozitivním demografickým vývojem;    
  • modernizace a vznik odborných učeben ZŠ pro přírodní vědy (přírodověda, fyzika, chemie) - stavební úpravy a nástavba učeben, nákup vybavení, modernizace prostor školní družiny;
  • vznik pavilonu SŠ pro polytechnické vzdělávání - stavba dílen, nákup vybavení, vybudování virtuální svářecí dílny, vznik dílny pro 3D tisk, zajištění konektivity školy;    
  • úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení - stavební úpravy a nákup vybavení.

  Další důležité informace, které by měli žadatelé vědět:

  • vybudovaná infrastruktura bude muset být bezbariérově dostupná (včetně zajištění bezbariérových toalet);   
  • podle druhu aktivity musí být projekt v souladu s:            
   • místním akčním plánem vzdělávání;         
   • krajským akčním plánem vzdělávání;         
   • regionálním akčním plánem;    
  • při hodnocení projektů a v době udržitelnosti bude kladen důraz na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění nediskriminace a nesegregace.                   
   Analýza obsazenosti MŠ a demografického vývoje
    
   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo a v září roku 2021 schválilo dokument Demografická predikce pro oblast kapacit mateřských škol zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v jednotlivých ORP v období školních roků 2021/2022 – 2023/2024
   Datový model na úrovní správních obvodu obcí s rozšířenou působností (SO ORP) bude v IROP 2021-2027 využit ve specifickém cíli 4.1 Vzdělávací infrastruktura v aktivitě mateřské školy pro naplnění podmínky, že navýšení kapacit mateřských škol bude podporováno v SO ORP, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí. Na základě uvedených dat a doporučení MŠMT budou v IROP individuální výzvy při vyhlášení zacíleny na SO ORP v přechodových regionech a mírně rozvinutých regionech se skóre 6 a vyšším. Zacílení v ITI bude ještě předmětem diskuse s nositeli ITI.
    
   Zdroj dat: Č. j.: MSMT-24636/2021-1

   Analýza obsazenosti mateřských škol a demografického vývoje na úrovni SO ORP pro šk. r. 2021/2022 – 2023/2024 - mapa v pdf 

image

Twitter

Instagram