image

Prodloužení příjmu žádostí o dotaci v rámci NPO FVE a navýšení alokované částky pro tuto  výzvu

Aktualizováno dne 29. 8. 2022:

Vážení uchazeči o podporu ve Výzvě „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace“,
s ohledem na stávající energetickou situaci a možné budoucí krizové scénáře v odvětví prodlužujeme příjem žádostí o podporu na nový termín 30. listopadu 2022. S touto informací dále sdělujeme, že dodatečné nezbytné prostředky pro další podané žádosti budou realizovány v rámci finančních možností Národního plánu obnovy a iniciativy REPowerEU, kde připravujeme dodatečnou obálku ve výši až ........
                                                                                            Zdroj: MPO.cz   29.08.2022

pokračování článku

image

Dotace na pořízení elektromobilu? Budou, ale .....

Dotace na pořízení aut s alternativním pohonem sice v Česku budou, ale ne pro širokou veřejnost, podnikatele či většinu firem. Na začátku roku hovořilo o tom, že Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá z Národního plánu obnovy rozdělit 940 milionů korun, právě na rozvoj elektromobility. Šanci získat peníze měli mít i drobní živnostníci a firmy. Jenže takováto podpora se nelíbí Evropské komisi.

O peníze tak budou moci v příštím roce s největší pravděpodobností žádat pouze firmy spojené s rozvojem 
.......

                                                                               Zdroj: www.denik.cz 22.08.2022

pokračování článku

image

Podcast o podpoře podnikání ze schváleného OP TAK s náměstkem Sekce fondů EU MPO Marianem Piechou

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s EU nový dotační program na podporu českých podnikatelů. O první dotační výzvy budou moci žádat už během letošního léta. Kromě peněz na rozvoj výzkumu a inovací mohou firmy využít také dotačních titulů na úsporu elektřiny nebo vody a obecně snížení energetické náročnosti výroby. Na podporu podnikání z fondů EU je alokováno 81,5 miliardy korun........
                                                                                          Zdroj: youtube.com, 04.08.2022

poslech celého podcastu

image

Český boom startuje

Letos i u nás padne část bariér pro sdílení elektřiny mezi samozásobiteli. Chystají se nové dotace i legislativa.
Modernizační fond vypsal počátkem léta dvě dotační výzvy na budování obecních fotovoltaik – jednak pro menší obce do tří tisíc obyvatel, jednak na větší sdružené solární projekty pro obecní a veřejný sektor. K dispozici jsou celkem čtyři miliardy korun.
Uvolňují se i předpisy. „Do začátku roku 2023 by měly být schválené.......

                                                                                                          Zdroj: SZ, 08.08.2022

pokračování článku

image

Aktualizace - informace k alokaci: I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

S ohledem na již téměř naplněnou alokaci Výzvy  ve výši 5 mld. Kč za obě podporované aktivity sdělujeme, že příjem žádostí bude probíhat v souladu se schválenými parametry této Výzvy, tedy do 31. 8. 2022.
Požadavky na financování nad rámec schválené alokace budou řešeny formou zásobníku projektů a zajištěním dodatečných prostředků, pokud jejich existence bude v konečném součtu schválených žádostí nezbytná. Žádosti o podporu tak můžete podávat i nadále.....


                                                                               Zdroj: tisková zpráva MPO 22.07.2022

pokračování článku

image

KONEČNĚ: 
Evropská komise schválila OP TAK, na podporu podnikatelů je připraveno téměř 82 miliard korun z fondů EU

Podpora výzkumu, inovací, chytré energetiky i cirkulární ekonomiky. Evropská komise (EK) schválila nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstva průmyslu a obchodu, který podpoří české podniky až do roku 2027. Žádat v něm budou moci podnikatelé z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Na podporu podnikání z fondů EU máme alokováno 81,5 miliardy korun, 
........
                                                                                            
                                                                                                                          Zdroj: mpo.cz

pokračování článku

image
image

Využití inflační doložky ve výběrových řízeních realizovaných dle Pravidel pro výběr dodavatelů

Vzhledem k rostoucím cenám materiálu, zboží a energií byla do Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK (dále jen „PpVD“) účinných od 28. 3. 2022 zakomponována možnost vyhradit si v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) změnu závazku ze smlouvy na zakázku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé tak mohou využívat inflační doložky i ve výběrových řízeních zadávaných v režimu PpVDavšak za předpokladu, že podmínky jejího uplatnění i její obsah budou jednoznačně vymezeny již v ZD (a následně obsaženy i ve smlouvě), přičemž nemůže nastat situace, kdy by zadavatel s dodavatelem vyjednával jakékoliv podmínky či obsah změny závazku až v průběhu plnění dané zakázky. Současně musí být splněna podmínka, že nedojde ke změně celkové povahy zakázky.
V rámci inflační doložky je nutné stanovit:

 • vhodný index, kterým budou ceny přepočítávány – např. index spotřebitelských cen zveřejňovaný ČSÚ, index cen ve stavebnictví (rovněž ČSÚ), indexy a kurzy používané na trzích jednotlivých komodit (např. Londýnská burza kovů), cenové soustavy URS či RTS apod.;
 • rozhodný okamžik pro výpočet indexu, tedy okamžik, od kterého bude index uplatněn (např. konec lhůty pro podání nabídek, den uzavření smlouvy) a okamžik rozhodný pro ocenění (např. okamžik fakturace konkrétního materiálu či prací);
 • identifikaci položek, které mohou být indexovány – celková cena, resp. všechny položky tvořící cenu, nebo jednotlivé položky;
 • limity pro uplatnění výhrady – od jaké výše inflace či nárůstu ceny položky bude inflační doložka uplatněna, nebo naopak určit maximální míru inflace, o kterou bude cena plnění navýšena.
V případě, že si zadavatel dopředu nevyhradí změnu závazku a dojde k nárůstu cen, lze v souladu s bodem 47) PpVD akceptovat změny „malého rozsahu“, aniž by došlo k podstatné změně závazku ze smlouvy. Tzn., že u zakázek na dodávky či služby musí být hodnota změny nižší než 10 % původní hodnoty závazku, u zakázek na stavební práce musí být hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Více viz Doporučení k růstu cen materiálů, zboží, výrobků a komodit v zakázkách zadávaných dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

                                                                                           Zdroj: api agentura, 03.06.2022

image
image

Program Obnovitelné zdroje energie - výstavba větrných elektráren 

Aktuálně se připravuje výzva na výstavbu větrných elektráren s alokací 500 milionů Kč. O dotace na obnovitelné zdroje budou pravděpodobně moci zažádat podniky malé, střední a velké s velikostí mid-caps (do 3 000 zaměstnanců). Dotaci je možné využít na pokrytí nákladů na inženýrskou činnost ve výstavbě, inženýrské sítě, rekonstrukce, modernizace a technické zhodnocení staveb. Využít ji ale můžete i na pokrytí vedlejších rozpočtových nákladů, nákup strojů a zařízení včetně řídícího HW a SW
Výše dotace není ještě stanovena, nicméně se očekává v rozmezí 45-80%.
Chcete se dozvědět více jako první? Kontaktujte nás.
                                                                                            

kontaktujte nás....

image

Koalice se shodla na podobě zemědělských dotací

Vládní koalice se shodla na podobě strategického plánu zemědělských dotací. Výše redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy, zůstane na úrovni 23 procent z celkové částky na přímé  ........

............... Nekula chce usilovat o další podporu malých a středních podniků, které se věnují hlavně živočišné výrobě nebo pěstování ovoce, zeleniny, chmele či brambor. „Podporu budeme hledat v oblastech národních dotací, daňových úlev nebo plateb sociálního a zdravotního pojištění," doplnil Nekula. 
                                                                                            
                                                                                               Zdroj: Novinky.cz, 25.05.2022

pokračování článku

image

Navýšení alokace o 1 mld. Kč ve výzve NPO FVE

S ohledem na velký zájem podnikatelských subjektů o vyhlášenou výzvu na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč, a tím využít veškerou dostupnou alokaci pro aktivitu FVE s/bez akumulace z komponenty 2. 3 Přechod na čistší zdroje energie, Národního plánu obnovy. Současně se posouvá i termín ukončení příjmu žádostí do 31.8.2022, tak aby žadatelé měli dostatečný časový prostor na přípravu svých žádostí.

                                                                               Aktualizováno dne 23. 5. 2022

informace k výzvě

image

 Na rozvoj 5G půjdou desítky milionů korun.   MMR zveřejnilo první výzvu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo svoji první výzvu z Národního plánu obnovy (NPO). Téměř 90 milionů korun je určeno na další rozvoj mobilních sítí 5G ve městech Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň a Ústí nad Labem. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Cílem dotace je podle něj motivovat k intenzivnější spolupráci při rozvoji konceptu Smart Cities. Dotaci mohou získat i další subjekty působící na území ..........
                                                                                            
                                                                                                Zdroj: Novinky.cz, 19.05.2022

pokračování článku

image

BUĎTE PŘIPRAVENI:
Dotace v rámci úsporných opatření.

Již brzy se otevře možnost získat až 50% dotační injekci na rekonstrukci objektu a vybavení v rámci úspory energie.

Ať plánujete objekt zateplit, vyměnit okna-dveře, vyřešit zdroj vytápění, pořídit FVE, uspořit na osvětlení, vyřešit - opravit rozvody energií, nebo vyměnit stroj - technologii za úspornější variantu, již brzy se Vám otevře možnost získání podpory v rámci dotační výzvy.
Pokud se jedná o plánovanou investici v následujících 3 letech, požádejte o dotaci z budoucí dotační výzvy. Na realizaci budete mít následně čas zmíněné 
3 léta a dotaci je možné čerpat etapovitě.

Doporučíme Vám tu nejvhodnější poradenskou agenturu, která dosahuje  v dané oblasti nejlepších výsledků, je pečlivá, precizní, a hlavně Vás finančně nezrujnuje. 


KONTAKTUJTE NÁS NA E-MAILUinfo@najdi-dotace-granty.cz
                                                                                                                              
                                                                                                                                 11.05.2022

image

Aktualizace: Navýšení alokace Výzvy VI programu Inovační vouchery

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně Výzvy VI programu Inovační vouchery. V souladu s Operačním manuálem OP PIK a s parametry i textem Výzvy VI programu Inovační vouchery ŘO navyšuje alokaci této Výzvy VI o 30 mil. Kč na celkovou sumu 180 mil. Kč (z původní sumy 150 mil. Kč).
Zájem o tento oblíbený a procesně jednoduchý program je enormní, navýšení alokace umožní podpořit projekty podané ve 2.pololetí roku 2022 bez omezení


                                                                               Zdroj: agentura-api.org 09.05.2022

pokračování článku

image

Aktualizace: Harmonogram OP TAK na rok 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zveřejnil aktualizovaný Harmonogram výzev OP TAK na rok 2022. Aktuálně probíhá proces vyjednávání operačního programu s Evropsku komisí. Rovněž je dokončováno schvalování Dohody o partnerství, která je zastřešujícím dokumentem pro čerpání fondů EU, a musí být schválena ještě před schválením samotného programu. Z těchto důvodů dochází ke změně celého harmonogramu. Při pozitivním vývoji můžeme předpokládat schválení OP TAK v červnu 2022. První výzvy by se pak mohly otevírat 
v červenci 2022.

                                                                       Zdroj: www.agentura-api.org,  04.05.2022

pokračování článku

image

Schvalování programu a první výzvy OP TAK - první výzvy nejdříve v červenci 2022

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) se připravuje k prvním výzvám, aby podpora přesahující celkově 80 miliard korun v oblastech inovací a udržitelné ekonomiky mohla začít proudit k úspěšným žadatelům. Dveře dotačního procesu se odemknou, jakmile Evropská komise (EK) k těmto prostředkům podpory předá pomyslný klíč. Dlouhodobě nicméně dochází ke zpožďování reakcí EK v rámci vyjednávání  ........
                                                                                            Zdroj: mpo.cz, 02.05.2022

pokračování článku

image

Dotační výzva pro obce na rekonstrukci veřejného osvětlení Národního plánu obnovu.

A. Rekonstrukce VO – Dotace  je směřována do obnovy existujících osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Náklady na optimalizaci řídicího systému budou uznatelné pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.

B. Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready) – Dotace ve výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí/připojovací bod (max. 50 ks/projekt). Čerpat podporu přípravy pro dobíjecí stanice je možné pouze při současné rekonstrukci VO. Podmínkou čerpání je realizace dobíjecí stanice do 5 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.........

                                                                                     Zdroj: planobnovycr.cz, 28.04.2022

pokračování článku

image

Nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí

Celkem přes 35 miliard korun je připraveno na dotace  z oblasti životního prostředí!
Letos se bude jednat celkem o 18 výzev z Operačního programu Životní prostředí. První dotační výzvy by měly být vyhlášeny již koncem 2Q letošního roku. 
Jaké investice budou podpořeny mezi prvními?
???? Dotace na obnovitelné zdroje energie a energetické úspory ve veřejném sektoru
???? Podpora výstavby čistíren odpadních vod, kanalizací a vodovodů
???? Opatření podporující sběr, svoz a materiálové využití odpadů
???? Dotace na snižování a monitoring znečištění ovzduší
???? Dotace na rekultivaci kontaminovaných ekosystémů a starých skládek 

                                                                                         

image

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo nový program, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO). Kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů, mohou již podávat předběžné žádosti o podporu.........

                                                                                     Zdroj: planobnovycr.cz, 25.04.2022

pokračování článku

image

Co si promyslet, než se rozhodneme pro fotovoltaiku

V souvislosti se zdražováním elektrické energie, nejistotou ohledně dodávek plynu a jeho cenou do budoucna se stále více v posledních měsících skloňuje slovo fotovoltaika. Pojďme si připomenout, co je dobré o fotovoltaických systémech  vědět, než se pro jejich pořízení rozhodneme.
 Jaký systém zvolit?
V současné době lze teoreticky volit mezi dvěma základními typy sestav fotovoltaických elektráren (FVE) – lze si pořídit buď jen samotné 
........

                                                                               Zdroj: novinky.cz, 21.04.2022

pokračování článku

image

Dostupnost internetu se zlepší. Na pokrývání odlehlých oblastí půjdou miliardy

Na zavádění vysokokapacitních internetových sítí do odlehlých oblastí půjde 2,85 miliardy korun z evropského programu Nástroje pro oživení a odolnost. Uvedlo to v úterý v tiskové zprávě ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které peníze rozdělí. Podnikatelé mohou své žádosti o dotaci podávat do 31. srpna letošního roku. Své projekty musí dokončit do konce roku  ........

                                                                               Zdroj: novinky.cz,  19.4.2022

pokračování článku

image

Získejte 800 tis. Kč na nový výtah, nebo 200 tis. Kč na výstavbu bezbariérového vstupu v BD.

Vypsání nové výzvy, dotace na výtahy 2022 se předpokládá s novými podmínkami na druhé čtvrtletí 2022. Výzva bude nabízet s největší pravděpodobností vyšší finanční limity. Registrujte se u nás a mějte přehled o novinkách. Jakmile bude nová výzva, budeme Vás kontaktovat. 

REGISTROVAT

image

Zákaz provozu starých kotlů na uhlí se posune o dva roky

Termín zákazu provozu starých kotlů na uhlí se posune o dva roky, tedy na 1. září 2024. Schválila to ve středu vláda. Na Twitteru to oznámila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).
Kabinet tím chce ulehčit domácnostem, které jsou aktuálně zatížené růstem cen energií a inflací. K odkladu zákazu starých kotlů na uhlí do roku 2024 vyzval počátkem března také bývalý premiér ....
                                                                                            Zdroj: Novinky.cz, 06.04.2022

pokračování článku

image

Podpora plynových kotlů bude omezená, nová výše dotace na tepelné čerpadlo až 180 000 Kč.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v souvislosti s válkou na Ukrajině a snahou o omezení závislosti na fosilních palivech přistoupilo ke změně kotlíkových dotací pro nízkopříjmové skupiny a Nové zelené k úsporám. Od dubna dojde k omezení podpory pro plynové kotle, a naopak se zvýší podpora na pořízení tepelných čerpadel. 
                                                                                     Zdroj: novinky.cz, 29.03.2022

pokračování článku

image

MPO zveřejnilo výzvu k programu COVID Nepokryté náklady – Sektorová podpora

Od 31. března do 17. května 2022 budou moct podnikatelé z vybraných sektorů žádat o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora .Žádosti se budou, stejně jako u předchozích výzev, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Požádat o dotaci mohou podnikatelé z oblasti stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prádelny a cestovní agentury a kanceláře. Podpora se vztahuje i na pořadatele a organizátory sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.  ........

                                                                               Zdroj: tisková zpráva MPO, 28.03.2022

pokračování článku

image

Obce poničené tornádem mohou stále čerpat dotace

„Obcím poničeným tornádem vycházíme znovu vstříc. Upravili jsme naše dotační tituly, aby půlmiliardu od nás mohly teď na jaře maximálně dočerpat,“ říká ministryně Hubáčková. ........
                                                                             

 Zdroj: tisková zpráva NPŽP, 25.03.2022

pokračování článku

image

Obce a kraje mohou čerpat 500 milionů korun na regeneraci brownfieldů

V novém dotačním programu je pro obce a kraje připraveno 500 milionů korun na regeneraci zanedbaných budov a areálů pro účely podnikání a na snížení energetické náročnosti budov. Předběžné žádostí přijímá ministerstvo průmyslu.

Žádat o peníze mohou kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů.......

                                                                                    Zdroj: seznamzpravy.cz, 22.03.2022

pokračování článku

image

Ministr Síkela odebere Penamu dotaci 100 milionů na ‚lepší’ tousťák.

Linka na toastový chléb nebyla inovativní a pekárna Penam neměla na stomilionovou dotaci nárok. Tak zněl závěr třech expertů, kteří projekt pro Brusel před třemi roky posuzovali. Nyní má expertizy v ruce také ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). A na jejich základě hodlá peníze  ........
                                                                                            Zdroj: iRozhlas.cz, 21.03.2022

pokračování článku

České dotace na elektromobily dostaly stopku. Evropská komise má výhrady.                                                                                   Zdroj: idnes.cz, 17.03.2022

Chystaný plán podpory elektromobility v Česku je náhle odložen. Vláda měla připravenou skoro miliardu na dotace nákupu bateriových vozidel. Evropská komise má ovšem k podobě programu silné výhrady.
Stát chystal dotační program ve výši 940 milionů korun, a to pro firmy a živnostníky. Koupit by se za ně mělo 4 550 nových elektroaut či nákladních elektrokol. Výše dotace se měla vypočítat z rozdílu mezi cenou ekologické varianty pohonu a té se spalovacím motorem. Rozdíl měl být i v návaznosti na velikost firmy. Živnostníci a střední a malé podniky do padesáti zaměstnanců mohly dostat 60 procent z rozdílu, ty s více než 250 zaměstnanci pak 40 procent.

Dotační program měl být spuštěn už na začátku března. Nyní je vše jinak. . . . .                                 
                                                                                                                                                                                                pokračování článku
image

Vláda upraví zákon o evidenci skutečných majitelů, aby ČR nepřišla o dotace

Vláda na výzvu Evropské komise (EK) upraví zákon o evidenci skutečných majitelů tak, aby Česká republika nepřišla o dotace z Evropské unie. Přehledy o veřejných funkcionářích už také uvádějí bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) jako toho, kdo ........
                                                                                            Zdroj: Novinky.cz, 17.03.2022

pokračování článku

image

Operační program (OP TAK) 2021/2027

Zdroj financování: 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Výše alokace pro OP TAK: 
81,5 mld. Kč / 3,2 mld. EUR

Forma podpory:
  • dotace
  • finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou)

Kdo bude moci žádat?
 • zejména malé a střední podniky
 • ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky nad 250 zaměstnanců

Podporované území:
 • ČR mimo Hlavní město Praha

Zdroj: Agentura pro Podnikání a Inovace
Zveřejněno: 16.03.2022