image

        Aktualizace: Harmonogram výzev OP TAK
                                pro rok 2023 a 2024

image

Je libo podporu na e-auto a dobíjecí stanici?

Základem produktu Záruka Elektromobilita bude záruka s finančním příspěvkem za úvěr od leasingové společnosti nebo komerční banky, která bude mít s NRB podepsanou Smlouvu o spolupráci (seznam bude zveřejněn na stránkách NRB po spuštění programu).

Minimální výše úvěru bude stanovena na 300 tis. Kč a max. výše úvěru u osobního bezemisního vozidla (kategorie M1) bude stanovena na 1,5 mil. Kč. Dále bude možné tímto nástrojem možné podpořit pořízení vozidel kategorie N1 a N2. Max. cena pořizovaného vozidla kategorie M1 bude 1,5 mil. Kč bez DPH (DPH není způsobilý výdaj programu).

Max. výše finančního příspěvku u vozidla kategorie M1 je 200 tis. Kč. Příspěvek bude vyplacen po pořízení vozidla na základě žádosti Klienta.

V rámci projektu bude možné pořídit i dobíjecí stanici. Výše úvěru a finanční příspěvek bude stanoven na základě typu pořizované dobíjecí stanice.

Program je pro celou ČR a velikost podniku není omezena.

Výše příspěvku bude omezena volným limitem klienta v registru de minimis. V případě, že klient má v tomto registru volný dostatečný limit, tak bude příspěvek vyplacen v max. možné výši.


- informace čerpané přímo od NRBimage

Až milion na rekonstrukci. Stát přispěje na opravu „domu po babičce“

Až jeden milion korun mohou dostat žadatelé na opravu staršího domu. Počítá s tím nový dotační program „Oprav dům po babičce“, který spustí ministerstvo životního prostřední od září. Nárok, jak v pondělí uvedl šéf resortu Petr Hladík (KDU-ČSL), budou mít všichni, kteří jsou ekonomicky aktivní........

                                                                               Zdroj: novinky cz

pokračování článku

image
image

Výzva Kreativní vouchery 
85% dotace až 200 tis. Kč


  • Účel voucheru - kreativní řešení nebo zefektivnění prezentace, vzhledu i funkčnosti produktu, procesu nebo služby žadatele směrem k jeho klientům, jehož důležitým znakem je interaktivita. Na stejný účel nebude moci být požádáno z dalších/jiných národní nebo evropských zdrojů.
  • Výše voucheru - voucher může pokrýt max. 85 % z celkové hodnoty zakázky, min. výše voucheru může být 50.000 Kč, max. výše voucheru 200.000 Kč, tzn. že alespoň 15 % z celkové ceny zakázky bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů (případně i více, pokud bude cena zakázky vyšší než 235.294 Kč), min. celková hodnota zakázky mezi žadatelem a poskytovatelem služeb tedy musí být ve výši alespoň 58.824 Kč, max. výše zakázky není stanovena.
  • Režim podpory - de minimis, tj. výše poskytnuté podpory nesmí u žadatele za tři po sobě jdoucí účetní období překročit částku 200.000 EUR. Pokud by poskytnutím dotace u žadatele došlo k překročení limitní částky de minimis, dotace nebude poskytnuta, resp. bude navržena maximálně do výše limitu de minimis.
  • Forma podpory - ex post, tzn. následné proplácení výdajů, kdy příjemce předkládá žádost proplacení až po dokončení realizace projektových aktivit se současným doložením příslušných dokladů, prokazujících úhradu vynaložených výdajů.
  • Oprávněný žadatel - FO podnikající, MSP (posuzuje se, jestli vykonává hodpodářskou činnost, má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR, zároveň se posuzuje i nezávislost, partnerství a propojenost podniku).
  • Žadatel bude moci podat max. 1 žádost/rok.

Pro více informací nás kontaktujte ZDE

image
image
image

Vyhlášení výzev NPO brownfieldy

Dotace na malé projekty
Zaměření:
  • stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (účel dotace dle § 5 písm. a) NV) určené pro: vzdělávání, výchovu nebo sport; kulturu; společenské účely; sociální služby nebo péče o rodinu; potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva; plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby,
 nebo
 •  odstranění stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a vznik přírodního úložiště uhlíku (účel dotace dle § 5 písm. b) a c) NV).
Výše dotace:
 •  nejméně 3 miliony Kč a nejvýše 30 milionů Kč,
 • u stavební úpravy nebo nástavby stavby musí být nejméně 90 % výše dotace vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií.
 
Dotace na velké projekty
Zaměření:
 • stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (dle § 10 písm. a) NV),
nebo
 • odstranění a provedení nové stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (dle § 10 písm. b) a c) NV) určené pro: vzdělávání, výchovu nebo sport; kulturu; společenské účely; sociální služby nebo péči o rodinu; potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva; plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.
Výše dotace:
 • nejméně 30 milionů Kč a nejvýše 500 milionů Kč,
 • u stavební úpravy nebo nástavby stavby musí být nejméně 90 % výše dotace vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií.
                                                                

pokračování článku

image

Vyhlášeny nové výzvy z OP TAK      16. 01. 2023 | Novinky OP TAK 

  V pondělí 16. 1. 2023 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) nové výzvy:
  Inovační vouchery – výzva II
  Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde.
  Partnerství znalostního transferu – výzva I
  Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde.
  Spolupráce – Klastry – výzva I
  Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde.
  Technologické platformy – výzva I
  Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde.

celé znění výzev včetně dokumentů ZDE

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za přízeň v roce 2022,
přejeme hezké, poklidné Vánoce 
a do nového roku 2023 
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

Tým webu najdi-dotace-granty.cz


image

Je libo dotace na elektromobil? Bude stát dotovat pořízení e-aut pro běžného občana, 
FO nepodnikající?  Budoucnost roku 2024!!!

Čeští řidiči a řidičky by mohli v budoucnu získat podporu na pořízení ekologických aut na alternativní pohon. Poskytovat by se měla z evropského sociálního fondu pro klimatická opatření. Řekl to vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL), který řídí resort životního prostředí....... „Potřebujeme teď i podporu domácností. Tam by to mělo být v rámci sociálního klimatického fondu, kde bude jedna část vyčleněna na dopravu fyzických osob a domácností. Můžeme to nazývat šrotovné, můžeme to nazývat podpora aut na obnovitelné zdroje, ale s tím se v zásadě počítá,“ uvedl Jurečka.........

                                                                               Zdroj: tisková zpráva ČTK 25.11.2022

pokračování článku

image

Avíza výzev 2023 a novinky v rámci dotačního titulu OP TAK Úspory energie

Co přinese nový OP TAK a nové období podpory 2021–2027 pro české podnikatele? V kontextu této doby je třeba říci, že začátek nového programového období není unikátní ani množstvím peněz – v minulosti bylo na sedmiletá období peněz pro podnikatele s evropských fondů více – a dá se říci, že není unikátní ani z hlediska podporovaných oblastí. To, co je v tomto období jiné, a bude nás zřejmě doprovázet minimálně v následujících měsících, je celková ekonomická situace ve střední a východní Evropě. S tím souvisí i množství zdrojů, které se investuje do podpory ekonomiky z evropských prostředků. Unikátnost situace je v tom, že se velmi obtížně plánuje. Pokud se nyní velmi těžce plánuje podnikatelům – s ohledem na přetrhané subdodavatelské řetězce, vysokou inflaci – tak se stejně těžce........

                                                                                            Zdroj: MPO.cz,   10.11.2022

pokračování článku

image

Na fasádu i na okna. Seniorům a chudším domácnostem stát přispěje předem až 150 tisíc

Senioři, invalidní důchodci či ti, kteří pobírají příspěvek na bydlení, dosáhnou na novou státní podporu. Až o 150 tisíc korun budou moci od 9. ledna žádat na zateplení fasády, stropu, podlahy či na výměnu oken a vchodových dveří. Stát těmto lidem finance může vyplatit i předem, zpětně budou pak muset doložit vyúčtování. Počítá s tím program Nová zelená úsporám Light, který v pondělí představil ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL)........

                                                                               Zdroj: novinky .cz  14.11.2022

pokračování článku

image

Nová výzva v rámci Národního plánu obnovy – Výzva pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 "Poradenství pro digitální transformaci podniků"

Cílem výzvy je podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. Služby se musí zaměřovat na identifikaci procesů, jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení vedoucí k digitální transformaci podniků, včetně zhodnocení nákladů a dopadů.
Výzva bude financována z Národního plánu obnovy. Alokace výzvy činí 500 mil. Kč a míra podpory je 85% způsobilých výdajů projektu.
Příjem žádostí bude ukončen 31.3.2023 (nebo do vyčerpání alokace výzvy). Žádosti je možné podávat pouze 
.......
                                                                                           

pokračování článku

image

Jaké dotace nás čekají v následujícím čase z oběhového hospodářství?

Aktuálně probíhá příjem ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí, které směřují k rozvoji oběhového hospodářství. Ke konci roku je připraveno vyhlášení ještě další výzvy. Dotační tituly směřují k podpoře rozličných aktivit i aktérů.

PODPORA TŘÍDÍCÍCH A DOTŘIĎOVACÍCH SYSTÉMŮ
 • Dotace na pořízení technologií třídicích a dotřiďovacích linek, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení kvality třídění
 • Výše podpory: až 70 %, min. 500 tis. Kč
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022

UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • Dotace na sběrné dvory, systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz komunálního odpadu, plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů. Při splnění stanovených podmínek, může být součástí i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů
 • Výše podpory: až 85 %, min. 500 tis. Kč
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023

PREVENCE VZNIKU ODPADŮ

 • Dotace na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, ale také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a vznik tzv. RE-USE center. 
 • Výše podpory: až 85 %, bude upřesněno po vyhlášení výzvy
 • Vyhlášení výzvy: 7. 12. 2022
 • Příjem žádostí: 21. 12. 2022-31. 12. 2023

                                                                               

image

Prodloužení příjmu žádostí o dotaci v rámci NPO FVE a navýšení alokované částky pro tuto  výzvu

Aktualizováno dne 29. 8. 2022:

Vážení uchazeči o podporu ve Výzvě „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace“,
s ohledem na stávající energetickou situaci a možné budoucí krizové scénáře v odvětví prodlužujeme příjem žádostí o podporu na nový termín 30. listopadu 2022. S touto informací dále sdělujeme, že dodatečné nezbytné prostředky pro další podané žádosti budou realizovány v rámci finančních možností Národního plánu obnovy a iniciativy REPowerEU, kde připravujeme dodatečnou obálku ve výši až ........
                                                                                            Zdroj: MPO.cz   29.08.2022

pokračování článku

image

Dotace na pořízení elektromobilu? Budou, ale .....

Dotace na pořízení aut s alternativním pohonem sice v Česku budou, ale ne pro širokou veřejnost, podnikatele či většinu firem. Na začátku roku hovořilo o tom, že Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá z Národního plánu obnovy rozdělit 940 milionů korun, právě na rozvoj elektromobility. Šanci získat peníze měli mít i drobní živnostníci a firmy. Jenže takováto podpora se nelíbí Evropské komisi.

O peníze tak budou moci v příštím roce s největší pravděpodobností žádat pouze firmy spojené s rozvojem 
.......

                                                                               Zdroj: www.denik.cz 22.08.2022

pokračování článku

image

Podcast o podpoře podnikání ze schváleného OP TAK s náměstkem Sekce fondů EU MPO Marianem Piechou

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s EU nový dotační program na podporu českých podnikatelů. O první dotační výzvy budou moci žádat už během letošního léta. Kromě peněz na rozvoj výzkumu a inovací mohou firmy využít také dotačních titulů na úsporu elektřiny nebo vody a obecně snížení energetické náročnosti výroby. Na podporu podnikání z fondů EU je alokováno 81,5 miliardy korun........
                                                                                          Zdroj: youtube.com, 04.08.2022

poslech celého podcastu

image

Český boom startuje

Letos i u nás padne část bariér pro sdílení elektřiny mezi samozásobiteli. Chystají se nové dotace i legislativa.
Modernizační fond vypsal počátkem léta dvě dotační výzvy na budování obecních fotovoltaik – jednak pro menší obce do tří tisíc obyvatel, jednak na větší sdružené solární projekty pro obecní a veřejný sektor. K dispozici jsou celkem čtyři miliardy korun.
Uvolňují se i předpisy. „Do začátku roku 2023 by měly být schválené.......

                                                                                                          Zdroj: SZ, 08.08.2022

pokračování článku

image

Aktualizace - informace k alokaci: I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

S ohledem na již téměř naplněnou alokaci Výzvy  ve výši 5 mld. Kč za obě podporované aktivity sdělujeme, že příjem žádostí bude probíhat v souladu se schválenými parametry této Výzvy, tedy do 31. 8. 2022.
Požadavky na financování nad rámec schválené alokace budou řešeny formou zásobníku projektů a zajištěním dodatečných prostředků, pokud jejich existence bude v konečném součtu schválených žádostí nezbytná. Žádosti o podporu tak můžete podávat i nadále.....


                                                                               Zdroj: tisková zpráva MPO 22.07.2022

pokračování článku

image

KONEČNĚ: 
Evropská komise schválila OP TAK, na podporu podnikatelů je připraveno téměř 82 miliard korun z fondů EU

Podpora výzkumu, inovací, chytré energetiky i cirkulární ekonomiky. Evropská komise (EK) schválila nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstva průmyslu a obchodu, který podpoří české podniky až do roku 2027. Žádat v něm budou moci podnikatelé z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Na podporu podnikání z fondů EU máme alokováno 81,5 miliardy korun, 
........
                                                                                            
                                                                                                                          Zdroj: mpo.cz

pokračování článku

image
image

Využití inflační doložky ve výběrových řízeních realizovaných dle Pravidel pro výběr dodavatelů

Vzhledem k rostoucím cenám materiálu, zboží a energií byla do Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK (dále jen „PpVD“) účinných od 28. 3. 2022 zakomponována možnost vyhradit si v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) změnu závazku ze smlouvy na zakázku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé tak mohou využívat inflační doložky i ve výběrových řízeních zadávaných v režimu PpVDavšak za předpokladu, že podmínky jejího uplatnění i její obsah budou jednoznačně vymezeny již v ZD (a následně obsaženy i ve smlouvě), přičemž nemůže nastat situace, kdy by zadavatel s dodavatelem vyjednával jakékoliv podmínky či obsah změny závazku až v průběhu plnění dané zakázky. Současně musí být splněna podmínka, že nedojde ke změně celkové povahy zakázky.
V rámci inflační doložky je nutné stanovit:

 • vhodný index, kterým budou ceny přepočítávány – např. index spotřebitelských cen zveřejňovaný ČSÚ, index cen ve stavebnictví (rovněž ČSÚ), indexy a kurzy používané na trzích jednotlivých komodit (např. Londýnská burza kovů), cenové soustavy URS či RTS apod.;
 • rozhodný okamžik pro výpočet indexu, tedy okamžik, od kterého bude index uplatněn (např. konec lhůty pro podání nabídek, den uzavření smlouvy) a okamžik rozhodný pro ocenění (např. okamžik fakturace konkrétního materiálu či prací);
 • identifikaci položek, které mohou být indexovány – celková cena, resp. všechny položky tvořící cenu, nebo jednotlivé položky;
 • limity pro uplatnění výhrady – od jaké výše inflace či nárůstu ceny položky bude inflační doložka uplatněna, nebo naopak určit maximální míru inflace, o kterou bude cena plnění navýšena.
V případě, že si zadavatel dopředu nevyhradí změnu závazku a dojde k nárůstu cen, lze v souladu s bodem 47) PpVD akceptovat změny „malého rozsahu“, aniž by došlo k podstatné změně závazku ze smlouvy. Tzn., že u zakázek na dodávky či služby musí být hodnota změny nižší než 10 % původní hodnoty závazku, u zakázek na stavební práce musí být hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Více viz Doporučení k růstu cen materiálů, zboží, výrobků a komodit v zakázkách zadávaných dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

                                                                                           Zdroj: api agentura, 03.06.2022

image
image

Program Obnovitelné zdroje energie - výstavba větrných elektráren 

Aktuálně se připravuje výzva na výstavbu větrných elektráren s alokací 500 milionů Kč. O dotace na obnovitelné zdroje budou pravděpodobně moci zažádat podniky malé, střední a velké s velikostí mid-caps (do 3 000 zaměstnanců). Dotaci je možné využít na pokrytí nákladů na inženýrskou činnost ve výstavbě, inženýrské sítě, rekonstrukce, modernizace a technické zhodnocení staveb. Využít ji ale můžete i na pokrytí vedlejších rozpočtových nákladů, nákup strojů a zařízení včetně řídícího HW a SW
Výše dotace není ještě stanovena, nicméně se očekává v rozmezí 45-80%.
Chcete se dozvědět více jako první? Kontaktujte nás.
                                                                                            

kontaktujte nás....

image

Koalice se shodla na podobě zemědělských dotací

Vládní koalice se shodla na podobě strategického plánu zemědělských dotací. Výše redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy, zůstane na úrovni 23 procent z celkové částky na přímé  ........

............... Nekula chce usilovat o další podporu malých a středních podniků, které se věnují hlavně živočišné výrobě nebo pěstování ovoce, zeleniny, chmele či brambor. „Podporu budeme hledat v oblastech národních dotací, daňových úlev nebo plateb sociálního a zdravotního pojištění," doplnil Nekula. 
                                                                                            
                                                                                               Zdroj: Novinky.cz, 25.05.2022

pokračování článku

image

Navýšení alokace o 1 mld. Kč ve výzve NPO FVE

S ohledem na velký zájem podnikatelských subjektů o vyhlášenou výzvu na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč, a tím využít veškerou dostupnou alokaci pro aktivitu FVE s/bez akumulace z komponenty 2. 3 Přechod na čistší zdroje energie, Národního plánu obnovy. Současně se posouvá i termín ukončení příjmu žádostí do 31.8.2022, tak aby žadatelé měli dostatečný časový prostor na přípravu svých žádostí.

                                                                               Aktualizováno dne 23. 5. 2022

informace k výzvě

image

 Na rozvoj 5G půjdou desítky milionů korun.   MMR zveřejnilo první výzvu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo svoji první výzvu z Národního plánu obnovy (NPO). Téměř 90 milionů korun je určeno na další rozvoj mobilních sítí 5G ve městech Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň a Ústí nad Labem. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Cílem dotace je podle něj motivovat k intenzivnější spolupráci při rozvoji konceptu Smart Cities. Dotaci mohou získat i další subjekty působící na území ..........
                                                                                            
                                                                                                Zdroj: Novinky.cz, 19.05.2022

pokračování článku

image

BUĎTE PŘIPRAVENI:
Dotace v rámci úsporných opatření.

Již brzy se otevře možnost získat až 50% dotační injekci na rekonstrukci objektu a vybavení v rámci úspory energie.

Ať plánujete objekt zateplit, vyměnit okna-dveře, vyřešit zdroj vytápění, pořídit FVE, uspořit na osvětlení, vyřešit - opravit rozvody energií, nebo vyměnit stroj - technologii za úspornější variantu, již brzy se Vám otevře možnost získání podpory v rámci dotační výzvy.
Pokud se jedná o plánovanou investici v následujících 3 letech, požádejte o dotaci z budoucí dotační výzvy. Na realizaci budete mít následně čas zmíněné 
3 léta a dotaci je možné čerpat etapovitě.

Doporučíme Vám tu nejvhodnější poradenskou agenturu, která dosahuje  v dané oblasti nejlepších výsledků, je pečlivá, precizní, a hlavně Vás finančně nezrujnuje. 


KONTAKTUJTE NÁS NA E-MAILUinfo@najdi-dotace-granty.cz
                                                                                                                              
                                                                                                                                 11.05.2022